*** ----> Enjoy a lavish iftar or ghabga at the Four Seasons Hotel Bahrain | THE DAILY TRIBUNE | KINGDOM OF BAHRAIN