*** ----> BAHRAIN | ROYAL LIFE SAVING | Community Partnership Agreement | THE DAILY TRIBUNE | KINGDOM OF BAHRAIN