*** ----> BAHRAIN | THE DAILY TRIBUNE | KINGDOM OF BAHRAIN